ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TIBBİ SÜLÜK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, yetkilerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma Birimi: Merkezde faaliyet gösteren laboratuvarı,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

e) SEM: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Senato: Üniversite Senatosunu,

g) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

h) IUCN: Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğini,

ı) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye sulak alanlarında dağılım gösteren tıbbi sülük popülasyonlarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamak amacıyla politikalar ve yöntemler geliştirmek ve bilimsel araştırmalar yaparak ilgili karar alıcı ve uygulayıcı birimleri bilgilendirmek, koruyucu ve iyileştirici önlemlerin alınmasını sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, IUCN ve CITES öncelikli olmak üzere, tıbbi sülükleri kapsamı içerisine alan kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmalar yaparak uluslararası platformlarda da Türkiye’nin tıbbi sülük alanında söz sahibi olmasını sağlamak.

c) Su ürünleri, biyoloji, kimya, ziraat, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hukuk ve ticaret başta olmak üzere tıbbi sülük paydaşı branşlarla disiplinler arası araştırmalar yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tıbbi sülük yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve verimli düzeyde yapılması amacıyla ilgili türlerin üretim protokollerini oluşturmak, geliştirmek ve bu süreçlerin akreditasyonuna ilişkin uygulamaları koordine etmek.

d) Tıbbi sülüklerden enzim ve kozmetik ürün gibi katma değerli ürünlerin elde edilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yürütmek ve bu alanda özel sektör girişimlerini teşvik etmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış klinikler ile sertifikalı tabip ve diş hekimleri ile iş birliği yaparak, konu uzmanlarınca tıbbi sülüklerin kullanıldığı alanlarda klinik araştırmalara alt yapı desteği sunmak.

f) Tıbbi sülüklere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla uluslararası katılımlı çalıştay, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

g) Tıbbi sülük yetiştiriciliği ve toplayıcılığına yönelik SEM ile iş birliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamalı eğitimler düzenlemek.

ğ) Yüksek üreme performansına sahip tıbbi sülük hatları geliştirerek belirli oranda sektörün anaç, sülük ve kokon ihtiyacını karşılamak.

h) Sektörün steril tıbbi sülük ihtiyacının belirli oranda karşılanması için üretim programları yürütmek.

ı) Tıbbi sülük popülasyonlarının yönetimi, sülük yetiştiriciliği ve sülükten katma değeri yüksek ürün elde edilmesi alanlarında akademik personel yetiştirmek amacıyla lisansüstü eğitim programlarına katkı sunmak, alt yapı ve uygulama desteği sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dolmadan görevinden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda, Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki araştırma birimleri arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni araştırma birimleri oluşturmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler ve protokoller yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini, stratejik hedeflerini, öncelikli çalışma konularını Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak.

ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak araştırma birimlerini belirlemek.

d) Merkezde üretilecek ürün ve yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden veya istekleri halinde; Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on iki kişiden oluşur.

(2) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.